ࡱ> RFDbjbj$$8dF|F| xxxxx8l0*)))))))$_,/^)Ex)xx49*2&2&2&xx)2&)2&2&2&62&)O*0*2&o/6#o/2&2&To/x&42&))$B*o/, >: Tf[b0USMO VfNDe[8hXTOo`kXb ^SUS MOY TNaS&SRlQ[wSKb:gw S~{ 0R1QQgxvz-N_s Y0158869987013750987786(667786 2LEDGrxSSga0122169791313819983193(661193 3IlVEc^RlQ[ _ d_03533683932137579600624Sf[Nu}Tyf[f[bg 01392682975189584205615~NmN{tf[b0-N^VEFUf[bĞ0158269856913819979823(669823)6R3f[b|iHT0036268679013867985660(675660 7ZQY[ O _ f0295368249513738939558(662558 8lQqQNir{tYHQNS0322368338013957985129(669215 9~~0~byOe0388468240518358983129(653129 10D^\-Nf[Hs%Z70130169122313566997751(617751 11PNf[bcz=N0096268220413738947186(637186 12VEf[b _Sf0081169896013566997496(617496)13;SbN=Ns0039068253513566997200(668200)14f[/gg R>yё~N0012368232613615898036(688036 15yO]\OYsNS0037368250515325890117(668820 16mg]!h:S{tYXTO[~[t023250571 819520581596811661117VENkYexvzb _swZ0571 819589791586719883518^2mxvzbYO9h70084768705915958452348(652348 19R"RY(NvQ(g@BLNXZdfhjlnprtvx6 8 : < > ʻʫʻʫʫʫʫʫʻʫ}m`m}m}mhSCJOJPJQJo(h9ht!CJOJPJQJo(ht!ht!CJOJPJQJht!ht!CJOJPJQJo(h9ht!CJOJPJQJhp(8ht!5CJOJPJQJhp(85CJOJPJQJo("hp(8ht!5CJOJPJQJo( hg[hsCJ OJPJQJaJ #hg[hsCJ OJPJQJaJ o($,2:BNZjrtxxdp$IfVDWD2^`xgdt! dp$Ifgd9Ff x$IfWD^x`gd\$IfWD^`gdF $Ifgd9 $Ifgdt!$a$gdg[ 4 6 8 < P Z f t Ff* Ff xdp$IfVDWD2^`xgdt! dp$Ifgd9 $Ifgdt!Ff> N P R V X Z d f , . T Z \ ^ f h n p z |   " $ & t x z | 㶧㶧㶧㶧㶧㶧ht!ht!CJOJPJQJht!ht!CJOJPJQJo(hSCJOJPJQJo(h9ht!CJOJPJQJo(h9ht!CJOJPJQJh;lCJOJPJQJo(B . V X Z ^ h p | FfHFf> $Ifgdt!Ff4 dp$Ifgd9  * 2 > L t v x | Fff dp$Ifgd 3B"dp$IfWD`"gdt!Ff\ $Ifgdt!FfR dp$Ifgd9 8 : < @ B J L R T ^ ` l n   < > J L R V X \ ˼˼⼬⼬⼬⼬h;lCJOJPJQJo(ht!ht!CJOJPJQJht!ht!CJOJPJQJo(h9ht!CJOJPJQJh9ht!CJo(ht!CJOJPJQJo(h9ht!CJOJPJQJo(hiCJOJPJQJo(8 8 : < B L T ` n  & Ff%Ffz" $Ifgdt!Ffp dp$Ifgd9& N P R X d l x .6B dp$IfgdXNFf.Ff+ $Ifgdt!Ff( dp$Ifgd9 &,.6@B^vz~6:>@JLVxi\h[CJOJPJQJo(hiht!OJPJQJaJhihiOJPJQJaJo(hiCJOJPJQJo(ht!ht!OJPJQJaJo(hIhICJOJPJQJhXNCJOJPJQJo(ht!ht!CJOJPJQJht!ht!CJOJPJQJo(h9ht!CJOJPJQJh9ht!CJOJPJQJo($B^vxz68:@LFf7Ff4$d$Ifa$gdi $Ifgdt!Ff1 dp$Ifgd9$d$Ifa$gd9LXdr &4\^`fFf@ $Ifgd9Ff= $Ifgdt!Ff: dp$Ifgd9 \^`dfptvxz &*,028:DFRTzµµ§񚍚haTCJOJPJQJo(hCJOJPJQJo(h9ht!CJOJPJo(hVCJOJPJQJo(h9ht!CJOJPJQJo(ht!ht!CJOJPJQJht!ht!CJOJPJQJo(h9ht!CJOJPJQJ6fz"$&,2:FT|~FfIFfF $Ifgdt!FfC $Ifgd9 dp$Ifgd9 dp$IfgdaT:<@BDJ\^hjvxбЗЗбЗЗбzk[h9ht!CJOJPJQJo(ht!ht!CJOJPJQJht!ht!CJOJPJQJo(h\eOJPJQJaJo(hM7CJOJPJQJo(h\eCJOJPJQJo(h9h\eCJOJPJQJh\eh\eOJPJQJaJo(h9h\eCJOJPJQJo(ht!h\eCJOJPJQJht!h\eCJOJPJQJo(<>@BD^jxFf[SFf9PFfM dh$Ifgd\e dp$Ifgd9 $Ifgdt! *8`bdjrzFf\FfvYFflV dp$Ifgd9 $Ifgdt! `dhj::(:.:2:4:@:L:N:d:::::::::::::;;;;;;;$;µ¦–†yhSCJOJPJQJo(h9ht!CJOJPJQJo(hIht!CJOJPJQJo(hGDCJOJPJQJo(Uh qCJOJPJQJo(h9ht!CJOJPJQJo(ht!ht!CJOJPJQJht!ht!CJOJPJQJo(h9ht!CJOJPJQJ/:*:,:.:4:N:V:d:r:::::::::::;;FfeFfb $Ifgd9 $Ifgdt!Ff_ dp$Ifgd913575903862(663862 30~~Yef[b0wؚW-N_ѐSf~70100368244813575916016(683016)31,gyYef[_ s0141468240213566997862(617862)32TRƖVёge70001468252413566995552(695552)33[YUFQs0245768206913905797055(677055)34irtSf[xvz@bYO`y70080968223415167946603(676603 350u[pYeyf[xvzbN]l03804682699 18358025667(635667)36f[!hRlQ[Ve ^0315668213713566999513(669513 37VeOo`-N_H eP0055768252613867985509(667509 38|^?QYeƖVs9N~019190571- 8195218913033613161_`,g 0312369100613646795091(685091)39SONeP^yf[f[bNg 0213168384313566766079(666079)40f[uY.hT035176822991588898081941NNY _~%f0236768221813516972085(662085 42l?ef[b0lKQ`;NINf[b _=NT 0022569862113566997271(617271 43eSRaN Odf[bu ga0335469198513757964030(660304 44YVf[b_lk0082369817913535767337(697337 45~YR0v[Ys j0338568231915268640668(680668 46?QzeSxvzb_YY0923468295613905792606(666606 47DN~%lQSsP7008566950381896743900948yf[xvzbmNS0295568260713566773132(662132 490WtNsXyf[f[bHQQ016456822741381997918850VENAmNT\OY0/noSRl~g0279168389013646690783(660783 51!hV^Yv 0177368253313566992119(662119)52mg]|^?Q^f[bc%fNS81952039137358289225354Yl USMO (uL?e0NR~9-nvVfN[8h _ 82282525R 13757979948wS679948 NgZZ Kb:gwS667152   ;;;&;4;\;^;`;f;n;v;;;;;;;;;;;< <"<(<><FfnFfk $Ifgdt!Ffh dp$Ifgd9$;&;2;4;Z;`;d;f;;;;;;;;;<"<&<(<><F<H<<<<<<<<<<<<<<<= ===&=(=N=P=R=V=Z=²ht!h 3BCJOJPJQJo(hSCJOJPJQJo(hICJOJPJQJo(ht!ht!OJPJQJaJo(ht!ht!CJOJPJQJht!ht!CJOJPJQJo(h9ht!CJOJPJQJo(h9ht!CJOJPJQJ/><F<R<`<b<<<<<<<<<<<<<===(=P=R=T=V=FfwFft $1$Ifgd9 $Ifgdt!Ffq dp$Ifgd9V=\=j=r=~===========>>>>,>6>Ff'~ $Ifgd 3BFf{ d$Ifgd 3B$dp$Ifa$gd 3B dp$Ifgd 3B dp$Ifgd9 $Ifgdt!Z=\=^=`=b=d=j=p=~================ >>>>>ᴧĘvĴfWht!ht!CJOJPJQJht!ht!CJOJPJQJo(#h:h 3BCJOJPJQJaJo(ht!h 3BCJOJPJQJo(h9h 3BCJOJPJQJh 3BOJPJQJaJo(ht!h 3BOJPJQJaJo(h 3Bh 3BCJOJPJQJo(h 3BCJOJPJQJo(h9h 3BCJOJPJQJo(ht!h 3BCJOJPJQJ>>&>.>2>P>f>t>v>x>|>>>>>>>>>>>>> ?$?(?*?2?B?Z?\?h?j????????????????@@@@ @\@`@d@ƩƩƩƩƩƩhuCJOJPJQJo(ht!ht!CJOJPJQJht!ht!CJOJPJQJo(ht!CJOJPJQJo(h9ht!CJOJPJQJhSCJOJPJQJo(hA gCJOJPJQJo(h9ht!CJOJPJQJo(76>B>P>x>z>|>>>>>>>>>>>>>> ?"?$?*?D?FfLFfB $Ifgdt!Ff8 dp$1$Ifgd9 dp$Ifgd9D?P?\?j???????????@@@@&@4@\@^@`@f@v@@FfrFfh $Ifgdt!FfZ dp$Ifgd9d@f@x@|@@@@@@@@@@@&A*A.A0AAFARATAbA~AAAAAAAAAAAAAA6B:BAFATAbAzA|A~AAAAAFfFf $Ifgdt!Ff| dp$Ifgd9AAAAAAAB BB2B4B6BDDDFDıѢyuyuyuyuhSjhSU#hLhCJOJPJQJaJo(h5CJOJQJaJo(hp`5CJOJQJaJo(%hP5B*CJOJQJaJo(phhP5CJOJQJaJhP5CJOJQJaJo(h9ht!CJOJPJQJh9ht!CJOJPJQJo(6182P:pxM. A!"#$%S $$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l t0J(,55i 55n5 5RpFyt:kd$$Ifl֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt: $$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l t0J(,55i 55n5 5RpFyt:kd $$Ifl֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt: $$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l t0J(,55i 55n5 5RpFyt:kd$$Ifl֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt: $$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l t0J(,55i 55n5 5RpFyt:kd $$Ifl֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt: $$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l t0J(,55i 55n5 5RpFyt:kd( $$Ifl֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt: $$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l t0J(,55i 55n5 5RpFyt:kd2$$Ifl֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt: $$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l t0J(,55i 55n5 5RpFyt:kd<$$Ifl֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt: $$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l t0J(,55i 55n5 5RpFyt:kdF$$Ifl֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt: $$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l t0J(,55i 55n5 5RpFyt:kdP$$Ifl֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt: $$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l t0J(,55i 55n5 5RpFyt:kdZ$$Ifl֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt: $$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l t0J(,55i 55n5 5RpFyt:kdd$$Ifl֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt: $$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l t0J(,55i 55n5 5RpFyt:kdn!$$Ifl֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt: $$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l t0J(,55i 55n5 5RpFyt:kdx$$$Ifl֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt: $$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l t0J(,55i 55n5 5RpFyt:kd'$$Ifl֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt: $$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l t0J(,55i 55n5 5RpFyt:kd*$$Ifl֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt: $$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l t0J(,55i 55n5 5RpFyt:kd-$$Ifl֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt: $$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l t0J(,55i 55n5 5RpFyt:kd0$$Ifl֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt: $$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l t0J(,55i 55n5 5RpFyt:kd3$$Ifl֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt: $$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l t0J(,55i 55n5 5RpFyt:kd6$$Ifl֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt: $$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l t0J(,55i 55n5 5RpFyt:kd9$$Ifl֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt: $$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l t0J(,55i 55n5 5RpFyt:kd<$$Ifl֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt: $$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l t0J(,55i 55n5 5RpFyt:kd?$$Ifl֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt: $$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l t0J(,55i 55n5 5RpFyt:kdB$$Ifl֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt: $$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l t0J(,55i 55n5 5RpFyt:kdE$$Ifl֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt: $$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l t0J(,55i 55n5 5RpFyt:kdH$$Ifl֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt:$$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l4 t0J(++,55i 55n5 5RpFyt\ekdK$$Ifl4֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt\e$$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l4 t0J(++,55i 55n5 5RpFyt\ekdO$$Ifl4֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt\e$$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l4 t0J(++,55i 55n5 5RpFyt\ekd>R$$Ifl4֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt\e $$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l t0J(,55i 55n5 5RpFyt:kd`U$$Ifl֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt: $$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l t0J(,55i 55n5 5RpFyt:kdjX$$Ifl֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt: $$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l t0J(,55i 55n5 5RpFyt:kdt[$$Ifl֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt: $$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l t0J(,55i 55n5 5RpFyt:kd~^$$Ifl֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt: $$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l t0J(,55i 55n5 5RpFyt:kda$$Ifl֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt: $$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l t0J(,55i 55n5 5RpFyt:kdd$$Ifl֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt: $$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l t0J(,55i 55n5 5RpFyt:kdg$$Ifl֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt: $$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l t0J(,55i 55n5 5RpFyt:kdj$$Ifl֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt: $$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l t0J(,55i 55n5 5RpFyt:kdm$$Ifl֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt: $$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l t0J(,55i 55n5 5RpFyt:kdp$$Ifl֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt: $$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l t0J(,55i 55n5 5RpFyt:kds$$Ifl֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt: $$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l t0J(,55i 55n5 5RpFyt:kdv$$Ifl֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt:&$$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l4 t0J(+++,,55i 55n5 5RpFyt:kdy$$Ifl4֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt: $$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l4; t0J(+++,55i 55n5 5RpFyt:kd}$$Ifl4;֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt: $$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l t0J(,55i 55n5 5RpFyt:kd,$$Ifl֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt: $$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l t0J(,55i 55n5 5RpFyt:kd6$$Ifl֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt: $$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l t0J(,55i 55n5 5RpFyt:kd@$$Ifl֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt:$$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l t0J(,55i 55n5 5RpFyt:kdJ$$Ifl֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt: $$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l t0J(,55i 55n5 5RpFyt:kd\$$Ifl֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt: $$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l t0J(,55i 55n5 5RpFyt:kdf$$Ifl֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt: $$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l t0J(,55i 55n5 5RpFyt:kdp$$Ifl֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt: $$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l t0J(,55i 55n5 5RpFyt:kdz$$Ifl֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt: $$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l t0J(,55i 55n5 5RpFyt:kd$$Ifl֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt: $$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l t0J(,55i 55n5 5RpFyt:kd$$Ifl֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt: $$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l t0J(,55i 55n5 5RpFyt:kd$$Ifl֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt: $$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l t0J(,55i 55n5 5RpFyt:kd$$Ifl֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt: $$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l t0J(,55i 55n5 5RpFyt:kd$$Ifl֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt:$$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l- t0J(,55i 55n5 5RpFyt:kd$$Ifl-֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt: $$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l t0J(,55i 55n5 5RpFyt:kdȪ$$Ifl֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt: $$If!vh#v#vi #v#vn#v #vR:V l t0J(,55i 55n5 5RpFyt:kdҭ$$Ifl֞ +$'i nn R t0J(44 lapFyt:b 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~PJ_HmH nHsH tHJ`J cke $1$a$ CJKH_HaJmH nHsH tH$A $ ؞k=W[SOBi@B nfhxjm)ʬuWLfdݮ+5_4csj-V?k3rm}gz gs嚋7xwsȈR W*)|jȫKXͫ dXIBF؇bnh ( *'vɗ3KZjz'c*_=}<9ݻw~]8^~_o?xYýg~^G}J0Emh=Ԅ Ξa>s$-, Oɠ=Hp Ua/ UO d*:(.fTU/!9$V[|hrvs-iUt. 6ڪ4Cebs)bMjBekp um,fd$͑{6GUVf~b#Vb@qTTW.ޛd)i@vdq9Y^X7{2%uHx+af6]>f#sm*qqDHehK)@?71oggo`:fղekp£2֌Nj8ǰD CB?81e>nEeU}H]dm1iQ6褣֧ # d > $;Z=>d@BrCFD $'(+.1  & BLf;><V=6>D?@ABvCFD #%&)*,-/0@ @H 0( 0( B S ? ',1256<BFGpt /3]_cd!%PT %&@FKNTUot38=@gk"%U[ '*RW[\JOPQ{~ ADgj 3 : ; < f m + , / V [ \ ]      $ !&',-458<BCGUhmtux /347EX]bcgu!%&)7JPTUX !.@JKNP]otux 3<=@gklo ".<OU[\_&'*RWX\"JOPTbu{ ADEHgjkn|  - 3 : ; ? M ` f m n q  + , / = P V [ \ `     $ @K"/'FGwxcd / 0 b c  , / 0 R S      $ ::KNP]^iR     $ }}p],[]ip]]imM73@V< i : > 2OPGc}BX=d:xBT5$ZE7 $!5"X/&a&#-1-P-aQ-;I."0g0k0=1W13M34]4D6p(8;;E>S?V@$AB 3B@F GxM[+NXNlNTPWMQ WRysRSaT TUvFY4[ \I\3-^p`v?aTe\e%GfA gh7ij0}kclmxoqfqnq?sblu`]x$|.~k]R*O.4[3{;l TsBS{lm\9]]Ih*uhnPl2$#\%ZmgdA])lF%nN3zkzv^N Wl40e:FZF9T_$aqL|*W]3| .GDF qD($zL#u&gK}Xk|s~t!iJ: g[iPrXI @  @# :UnknownG*Cx Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial;= |8ўSOSimHei-= |8N[A5 N[_GB2312N[;([SOSimSunA$BCambria Math h,%GK&'n n !-!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[ir  3qHX ?p`2!xx sQNbVfNDe[8hXTDeXT vwUservOh+'0 ( H T `lt|(ڱῪԱԱ֪ͨUserNormal淼199Microsoft Office Word@4nK@Ht@0n ՜.+,0 X`x ̳  !"#$%&'()*+,-./012456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F`Data 3ܰ1Tableo/WordDocument8dSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjn FMicrosoft Word 97-2003 ĵ MSWordDocWord.Document.89q